Yrkesskadeerstatning

Ved ulykke i forbindelse med arbeid vil du som regel ha krav på yrkesskadeerstatning for tapet du er påført etter skaden. Hva som regnes som arbeidsulykke følger av yrkesskadeforsikringsloven og folketrygdloven. Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for å sikre sine ansatte.

Ved en alvorlig yrkesskade blir man gjerne sykemeldt og havner over i en prosess med NAV, som ofte ender i uførepensjon dersom skadene er store og man ikke makter å komme tilbake i arbeid.

Det som skal dekkes som yrkesskadeerstatning er da bl.a. differansen mellom det man får i trygdeutbetalinger og det man ville fått om man ikke hadde havnet utenfor arbeidslovet. For yrkesskadde foreligger det en særordning med en standardisering av tapt fremtidig inntekt. Videre skal man få erstatning for andre merutgifter man får grunnet skaden. Dersom skadene er varige har man også krav på menerstatning. Merutgifter til juridisk hjelp fra erstatningsadvokater er også en erstatningspost som forsikringsselskapet er ansvarlig for. Fri rettshjelp kan også dekke juridiske kostnader. Ta kontakt i dag dersom du har spørsmål eller ønsker bistand i forbindelse med yrkesskadeerstatning.